Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT xin gửi tới Quý Cổ đông “Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ” như sau:
–          Họ và tên: Nguyễn Quang Hải
–          Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc
–          Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịc: 971.581 cổ phiếu, chiếm 4.3%
–          Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 64.900 cổ phiếu
–          Số lượng cổ phiếu năm giữ sau khi khi giao dịch: 906.681 cổ phiếu, chiếm 4,01%
–          Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 18/8/2016
Chi tiết vui lòng xem tại đây.