Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

  • Số lượng cổ phần sở hữu trước khi giao dịch: 1.366.755 cổ phiếu chiếm 6,95%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 14.999 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phần sở hữu sau giao dịch: 1.381.754 cổ phiếu chiếm 7,02%.
  • Hình thức giao dịch: Khớp lệnh
  • Thời gian giao dịch: Từ 24/07/2017 đến 22/08/2017.

Chi tiết vui lòng xem ­tại đây.