Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trước khi Giao dịch: 1.381.754 cổ phiếu, chiếm 7%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.300.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 307.134 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu sau khi Giao dịch: 1.688.888 cổ phiếu, chiếm 8,6%
  • Thời gian giao dịch: từ ngày 31/10/2017 đến 29/11/2017.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.