Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trước khi Giao dịch: 1.823.255 cổ phiếu, chiếm 9,27%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 582.523 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu sau khi Giao dịch: 2.405.778 cổ phiếu, chiếm 12,24%
  • Thời gian giao dịch: từ ngày 01/03/2018 đến 30/03/2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.