Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu trước khi Giao dịch: 2.405.778 cổ phiếu, chiếm 12,24%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 953.431 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu sau khi Giao dịch: 3.359.209 cổ phiếu, chiếm 17,09%
  • Thời gian giao dịch: từ ngày 24/04/2018 đến 22/05/2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.