Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 4.088.955 cổ phiếu, chiếm 20,94%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 33.400 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 4.055.555 cổ phiếu (tỷ lệ 20,6%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 04/09/2018 đến 03/10/2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.