Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 4.140.000 CP (tỷ lệ 20,08%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.040.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 127.500 CP
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 4.012.500 CP (tỷ lệ 19,46%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do cầu hạn chế.

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 04/05/2020 đến 03/06/2020.