Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo v/v báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi Giao dịch: 1.274.579 cổ phiếu, chiếm 6.48%
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu
– Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 92.176 cổ phiếu
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi giao dịch: 1.366.755 cổ phiếu, chiếm 6.95%
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
– Thời gian giao dịch: từ ngày 08/06/2017 đến 07/07/2017
Chi tiết vui lòng xem tại đây.