Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn – Tổng giám đốc – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Tổng giám đốc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 4.155.555 cổ phiếu (tỷ lệ 20,15%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.055.555 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 805 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 4.154.750 cổ phiếu (tỷ lệ 20,1%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/08/2019 đến 17/09/2019.

Chi tiết vui lòng xem Tại đây.