Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu Quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn xin báo cáo tới các Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ để thưởng cho cán bộ nhân viên. Chi tiết vui lòng xem tại đây.