Báo cáo kết quả giao dịch của ông Đặng Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu HIG của ông Đặng Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 250.000 CP (tỷ lệ 1,21%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 250.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 250.000 CP
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/09/2020 đến 25/09/2020