Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết vui lòng xem tại đây.