Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT 2011

Toàn văn Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT và Báo cáo hợp nhất của công ty mẹ và các công ty con 2011.

Vui lòng click vào đường dẫn tên Báo cáo để download

1. Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT năm 2011.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT và các công ty con năm 2011.