Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT năm 2009

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT năm 2009 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT và các công ty con năm 2009 đã được kiểm toán.

Báo cáo thường niên công ty cổ phần tập đoàn HiPT năm 2009

Bảng báo cáo tài chính tóm tắt Kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPTT.

Bảng báo cáo tài chính Bảng Cân đối kế toán Quý III năm 2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT .