Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019

  1. Báo cáo tài chính riêng từ ngày 01/01/2019 đến 31/3/2019.
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày 01/01/2019 đến 31/3/2019.