Báo cáo thường niên 2012

Xem chi tiết Báo cáo thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tại đây