Báo cáo thường niên năm 2010

Down load Báo cáo thường niên năm 2010  Tập đoàn HiPT tại đây