Báo cáo thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kính gửi Báo cáo thường niên năm 2013. Chi tiết xin mời xem tại đây