Báo cáo thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT kính gửi Quý cổ đông toàn văn Báo cáo thường niên năm 2017. Chi tiết vui lòng xem tại đây.