Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kính gửi Quý cổ đông toàn văn Báo cáo thường niên năm 2018. Chi tiết vui lòng xem tại đây.