Báo cáo thường niên niên độ 2019 – 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kính gửi Quý cổ đông toàn văn Báo cáo thường niên năm 2019 – 2020. Chi tiết vui lòng xem tại đây.