Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu
Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kính gửi Quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015.

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem tại đây.