Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT kính gửi Quý Cổ đông nội dung báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2014. Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem tại đây