Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT kính gửi Quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015. Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem tại đây.