Báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kính gửi Quý Cổ đông nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014. Chi tiết báo cáo, xin mời xem/tải tại đây