Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kính gửi Quý Cổ đông toàn văn Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2019. Chi tiết vui lòng xem tại đây: