Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo về việc bổ nhiệm Ông Hoàng Thanh Phúc chính thức giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2015. Chi tiết tại đây