Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 02/04/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT nhận được công văn số 128/CV-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT được phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 muộn nhất đến 30/06/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo tới các Quý Cổ đông được biết. Chi tiết vui lòng xem tại đây (Link file).

 

Trân trọng,

T/M Hội đồng quản trị

 

Chủ tịch

Lê Hải Đoàn