Công bố danh sách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Căn cứ Nghị quyết số 01-12/NQ/ĐHCĐ/HIPT của Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2012 và Nghị quyết số 05-12/NQ/HĐQT/HIPT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, chúng tôi xin trân trọng thông báo:

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT nhiệm kỳ 2012 -2017:

  1. Ông Vladislavs Savkins – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Hoàng Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Ông Tôn Quốc Bình – Thành viên HĐQT
  4. Ông Nguyễn Quang Hải – Thành viên HĐQT
  5. Ông David Đỗ – Thành viên HĐQT
  6. Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT
  7. Ông Võ Văn Mai – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017:

  1. Ông Phan Như Long – Trưởng Ban
  2. Ông Nghiêm Quang Minh – Thành viên
  3. Bà Đinh Thị Huyền Trang – Thành viên