Công bố thông tin bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Ngày 29/07/2019, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đã họp và bầu Bà Nguyễn Thị Xuân thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty giai đoạn 2019 – 2022 của nhiệm kỳ 2017 – 2022. Thông tin chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tại đây (link file).

bb-hop-bau-tbks_29072019-sign