Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo tới Quý cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 như sau:

  • Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán UHY
  • Phạm vi công việc:
    • Soát xét và ban hành báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018.
    • Kiểm toán và ban hành báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2018.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.