Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo tới Quý cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 như sau:

  • Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán UHY
  • Phạm vi công việc:
    • Soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên cho giai đoạn từ ngày 01/04/2019 đến ngày 30/09/2019.
    • Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây