Đăng ký giao dịch cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo v/v đăng ký giao dịch cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

–          Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi Giao dịch: 1.381.754 cổ phiếu, chiếm 7,02%

–          Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.300.000 cổ phiếu

–          Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

–          Thời gian giao dịch: từ ngày 31/10/2017 đến 30/11/2017.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.