Đăng ký giao dịch Cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo v/v đăng ký giao dịch cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:
–          Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi Giao dịch: 1.274.579 cổ phiếu, chiếm 6.48%
–          Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 cổ phiếu
–          Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh
–          Thời gian giao dịch: từ ngày 08/06/2017 đến 07/07/2017.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.