Đăng ký giao dịch cổ phiếu HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo v/v đăng ký mua cổ phần HIG của Ông Lê Hải Đoàn – Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:
–          Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi Giao dịch: 1.165.200 cổ phiếu, chiếm 5.98%
–          Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu
–          Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi giao dịch: 1.665.200 cổ phiếu, chiếm 8,58%
–          Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh
–          Thời gian giao dịch: từ ngày 27/4/2017 đến 26/5/2017
Chi tiết vui lòng xem tại đây.