Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT– Sửa đổi lần thứ 9

Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT– Sửa đổi lần thứ 9 được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2016 thông qua ngày 23/4/2016. Chi tiết vui lòng xem tại đây.