Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 10

Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT– Sửa đổi lần thứ 10 được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2016 thông qua ngày 20/4/2018. Chi tiết vui lòng xem tại đây.