Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo tới Quý cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 như sau:

  • Thời gian gia hạn: Chậm nhất đến ngày 30/06/2019.
  • Lý do gia hạn: Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 về việc thay đổi năm tài chính (chuyển niên độ từ 1/1 → 31/12 sang 1/4 → 31/3), Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để có thời gian hoàn tất báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/01/2019 à 31/03/2019 và chuẩn bị các nội dung báo cáo cổ đông được tốt hơn.

Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng,

Chủ tịch HĐQT

Lê Hải Đoàn