Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình cổ phiếu thưởng dành cho cán bộ nhân viên

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo kết quả tách phiếu biểu quyết thông qua chương trình cổ phiếu thưởng dành cho cán bộ nhân viên tại đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018. Chi tiết vui lòng xem tại đây.