Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin gửi tới Quý cổ đông kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018. Chi tiết vui lòng xem tại đây.