Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

(Đã mua được 565.000 cổ phiếu và tiếp tục kéo dài thời hạn giao dịch thêm 1 tháng)

Căn cứ kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ từ ngày 10/11/2010 đến ngày 09/02/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin được thông báo về kết quả thực hiện như sau:

 • Mã chứng khoán (nếu có): HIG
 • Mệnh giá: 10.000đ/1 cổ phiếu
 • Số lượng đăng ký mua lại: 1.000.000 cổ phiếu
 • Số lượng đã thực hiện: 565.000 cổ phiếu
 • Thời gian thực hiện: từ ngày 10/11/2010 đến ngày 09/02/2011
 • Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 75.798
 • Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 640.798 cổ phiếu
 • Nguồn vốn để mua lại: Thặng dư vốn cổ phần
 • Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường (tuy nhiên không vượt quá 20.000 đồng/ 1 cổ phiếu).
 • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn UPCoM
 • Nguyên nhân không mua hết số lượng đã đăng ký: Do số lượng giao dịch cổ phiếu HIG trên thị trường thấp hơn mức kỳ vọng mà Công ty đăng ký mua trong thời hạn quy định.

Từ ngày 11/02/2011 đến ngày 11/03/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tiếp tục thực hiện mua vào cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ để đủ số lượng đã đăng ký với các điều kiện như đã công bố và giá mua vào dự kiến không vượt quá 21.000 đồng/1 cổ phiếu.