Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Căn cứ thông tư 52/2012/TT-BTC, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2015 với Công ty TNHH KPMG để thực hiện các công việc sau:

  • Soát xét và ban hành Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015
  • Kiểm toán và phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Trân trọng thông báo.