Lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG) công bố thông tin ký hợp đồng soát xét báo cáo bán niên năm 2017. Chi tiết vui lòng xem tại đây.