Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Đinh Thị Huyền Trang, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo tới Quý cổ đông việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 11/04/2018.

 

Trân trọng,

Chủ tịch HĐQT

Lê Hải Đoàn