Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và đơn từ nhiệm của ông Nghiêm Quang Minh – Thành viên Ban Kiểm soát, kể từ ngày 31/08/2015, ông Nghiêm Quang Minh không còn là Ủy viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế sẽ được trình trước Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2016.

Trân trọng.