Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Minh Hoàng, Ông Tôn Quốc Bình và Ông Phạm Việt Giang. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thông báo miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với Ông Trịnh Minh Hoàng, Ông Tôn Quốc Bình và Ông Phạm Việt Giang kể từ ngày 09/4/2018.

 

Trân trọng,

T/M. HĐQT

Chủ tịch HĐQT

Lê Hải Đoàn