Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để  thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
  • Mã chứng khoán: HIG
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Sàn giao dịch: UpCOM
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2019
  • Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

  • Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 29/06/2019
  • Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội cổ đông.

Trân trọng,

TM Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Lê Hải Đoàn