Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT xin thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để  thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Mã chứng khoán: HIG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2020

Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 19/09/2020

Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội cổ đông.

Chi tiết thông tin xem tại đây