Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

 1. Mã chứng khoán: HIG
 2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
 3. Sàn giao dịch: UpCOM
 4. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/5/2015
 5. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
 6. Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
 7. Ngày thanh toán: Dự kiến 28/5/2015
 8. Địa điểm thực hiện:
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tải khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng,

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Việt Giang
(Đã ký)