Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2015

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:
 -Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
-Mã chứng khoán: HIG
-Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
-Sàn giao dịch: UPCOM
-Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2016
-Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
-Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)
-Ngày thanh toán: Ngày 06/06/2016
-Địa điểm thực hiện:
       oĐối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tải khoản lưu ký.
      oĐối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 Trân trọng,
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
Vladislavs Savkins